Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma TechnicGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi ( 41-253) ul. Wiosenna 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem   KRS 0000884894
NIP:  6342986355, Regon:  387681951 (zwana dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@technicgroup.pl lub pisemnie na adres: 

TechnicGroup Sp. z o.o. ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź

Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych osobowych:

 • realizacja zawartych umów jak i podjęcie niezbędnych czynności związanych z rozpoczęciem współpracy z klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających przepisów prawa
  polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • kontakt w celu świadczenia produktów i usług na rzecz kontrahentów, w których imieniu występują ich przedstawiciele (art. 6 ust 1 lit. b, c i f RODO);
 • kontakt w celach sprzedażowych lub marketingowych, w tym również marketingu bezpośredniego, na podstawie wyrażonej osobiście i/lub podczas zawierania umowy zgody, a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. a i f RODO);
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji w celu zatrudnienia osób, tj. kandydatów do pracy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO);
 • zatrudnienie oraz realizacja wynikających z przepisów prawa obowiązków Pracodawcy (art. 6 ust 1 lit. a, b, c i f RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa w postaci monitoringu pomieszczeń – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • postępowanie w zakresie egzekwowania swoich praw lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach zawartych umów lub przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; ( 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administrator nie udostępnia osobom trzecim ani innym podmiotom Twoich danych osobowych za wyjątkiem sytuacji w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawionych lub gdy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności: pracownicy Administratora, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, podmioty zewnętrzne w szczególności podwykonawcy, którzy zaangażowani są w realizację umowy/usługi (z którymi zawarliśmy umowę powierzenia danych osobowych) oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowo – kadrowe, prawne oraz finansowe, właściwe organy państwowe w zakresie wymaganym przez obwiązujące przepisy prawa.

Administrator gwarantuje wykonanie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, aktualizacji oraz usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo do skorzystania z w/w uprawnień przysługuje, gdy:

 • Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne – prawo do sprostowania danych;
 • chcesz uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych – prawo dostępu do danych osobowych;
 • dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – żądanie usunięcia danych;
 • dane są nieprawidłowe – masz prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być Tobie niezbędne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • chcesz przekazać swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora innemu administratorowi – prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, gdy Twoje dane przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego lub poddawane są profilowaniu – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane lub przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa.